Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.»Заповеди»Заповед № 1360 от 30.10.2019 г. за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 г.
Сряда, 30 Октомври 2019 10:36

Заповед № 1360 от 30.10.2019 г. за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 г.

Написана от

О Б Щ И Н А  -  Т Р О Я Н

 

З А П О В Е Д

 1360

Гр. Троян 30.10.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 163 от 10 юли 2019 г., /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г – II тур

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:

 

 

  1. Работни групи и маршрути на 02.11.2019 година за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 г., както следва:

 

І . ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Шипково – с. Борима -  гр. Троян

 

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,10 ч.

секция 113400046 с. Шипково – ул. „Георги Димитров“ № 17 – 16,40 ч. – 16,50 ч.

секция 113400048 с. Шипково – 17,00 ч. – 17,10 ч.

секция 113400065 с. Борима – 18,00 ч.

пристигане в Троян 18,20 ч.

 

Отг: Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“ и Мария Ковачева – главен специалист в отдел „Услуги на гражданите“

Автомобил „ДАЧИЯ“, с регистрационен номер ОВ 8514 ВМ с водач Румен Цанков.

Охрана - Автомобил „ШКОДА“ с рег. № СВ 4031 НР с полицай Александър Костов – Полицай „ППД“.

 

ІІ. ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Врабево – с. Орешак – с. Черни Осъм – гр. Троян

 

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,40 ч.

секции 113400059 с. Врабево – 17,00 ч. – 17,10 ч.

            секция 113400051 с. Орешак – Детска градина – 17,30 ч. – 17,40 ч.

            секция 113400050 с. Орешак – Клуб на пенсионера – 17,45 ч. – 17,55 ч.

            секция 113400052 с. Черни Осъм – 18,10 ч.

пристигане в Троян 18,30 ч.

 

Отг: Катя Раева  – старши експерт „ЕСГРАОН“ и  Зорница Маринова-Банчева – главен специалист

Автомобил „DACIA”, с регистрационен номер ОВ 5444АТ с водач Ценко Кацаров

Охрана – Автомобил „ОПЕЛ АСТРА“ с рег. № ОВ 6798 ВМ със Иван Иванов – Полицай „ППД“.

 

 

III. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

 

секция № 113700079 – 18,30 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 36.

 

Отг: Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Таня Цанкова – куриер, Елеонора Пандурска – главен специалист „Деловодство и архив“, Стефан Дочев – главен специалист „Общинска собственост и жилищна политика“, Камен Ошанов – главен специалист „Местно самоуправление“.

 

Охрана в сградата на Общината по време на предаването на изборните книжа и материали: Станимир Пенков – младши автоконтрольор – Районно управление на МВР - Троян от 07,00 ч. до 19,00 ч.

 

За ръководство и контрол по предаване на СИК изборни книжа и технически материали определям Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, а за отговорник по транспорта в предизборния и изборния ден определям Румен Варчев – главен експерт „Сигурност на информацията, ОМП и МТО”.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се изпрати на ОИК – Троян и на Районно управление – Троян.

 

 

Инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА

Вр.И.Д.Кмет на община Троян

Съгласно Решение № 1025 от 26.09.2019 г. на Общински съвет - Троян

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 787 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори