Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Анна Белперчинова
Анна Белперчинова

Анна Белперчинова

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1526-МИ/НР
София, 19.08.2015

ОТНОСНО: комисиите, произвеждащи национален референдум едновременно с изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждането на националния референдум едновременно с изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.:

1. Централната избирателна комисия изпълнява функциите на Централна комисия за произвеждане на национален референдум.

2. Общинските избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове изпълняват функциите на районни избирателни комисии по организирането на националния референдум на територията на съответните общини.

3. Секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове изпълняват функциите на секционни избирателни комисии и за националния референдум на територията на съответните избирателни секции.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Петък, 21 Август 2015 09:10

Решение № 1529-МИ / 20.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1529-НР
София, 20.08.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1521-НР от 18 август 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1521-НР от 18 август 2015 г. на ЦИК, както следва:

- в „ОТНОСНО" след думите „датата на" се добавя „насрочване на";

- в диспозитива текстът „дата на националния референдум" да се чете „дата на насрочване на националния референдум".

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Петък, 21 Август 2015 09:08

Решение № 1521-НР / 18.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1521-НР
София, 18.08.2015

ОТНОСНО: определяне датата на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 14, ал. 1 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема за „дата на националния референдум" по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление датата 10.08.2015 г. - деня на издаване на Указ № 163 от 10 август 2015 г. на Президента на Република България за определяне датата на националния референдум.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1524-МИ/НР
София, 18.08.2015

ОТНОСНО: назначаване на общинските избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 74, 75, 76, 77, 80 и 81, § 1, т. 10 от ДР от Изборния кодекс, чл. 7, ал. 1, изреч. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и писмо изх. № АД-536-00-17 от 18 август 2015 г. на Председателя на Народното събрание Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

I. Назначаване на общински избирателни комисии

1. Централната избирателна комисия (ЦИК) назначава общински избирателни комисии (ОИК) за всяка община до 4 септември 2015 г. включително (50 дни преди изборния ден).

2. При произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове едновременно с произвеждането на националния референдум на 25 октомври 2015 г. ОИК изпълнява и правомощията на районна избирателна комисия по произвеждане на националния референдум.

3. Кметовете на общини до 29 август 2015 г., включително (56 дни преди изборния ден), провеждат консултации за съставите на ОИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

- Партия „ГЕРБ" с 83 депутати;

- Коалиция „БСП лява България" с 39 депутати;

- Партия „ДПС" с 36 депутати;

- Коалиция „Реформаторски блок" с 23 депутати;

- Коалиция „Патриотичен фронт" с 18 депутати;

- Коалиция „България без цензура" с 14 депутати;

- Партия „Атака" с 11 депутати;

- Коалиция „АБВ" с 11 депутати.

4. Не по-късно от 3 дни преди датата на консултациите кметовете на общини съобщават публично и публикуват на интернет страницата на общината датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на ОИК. Кметовете на общини уведомяват писмено местните ръководства на партиите и коалициите по т. 3 и уведомяват по имейл централните ръководства на партиите и коалициите по т. 3.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

5. При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите по т. 3 представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

6. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

7. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на ОИК между представителите на партиите и коалициите  по т. 3, кметовете на общини представят в ЦИК до 30 август 2015 г. включително, следните документи:

а) писмено предложение от кмета за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите за състава на ОИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г., или решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

г) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или  коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците, отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;

е) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66), съгласно приложението към това решение;

ж) списък на резервните членове на партиите и коалициите по т. 3;

з) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.

8. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на ОИК, кметът на общината изпраща на ЦИК не по-късно от 30 август 2015 г. включително (55 дни преди изборния ден) предложенията за състава на ОИК, направени от представителите на партиите и коалициите по т. 3, ведно с документите по т. 7, буква „б" - буква „з".

9. Когато кметът на общината не е направил предложение до 30 август 2015 г., областният управител не по-късно от 2 септември 2015 г. включително (52 дни преди изборния ден) прави предложение до ЦИК за състава на съответната ОИК въз основа на предложенията на партиите и коалициите по т. 3.

10. Когато при консултациите за състава на ОИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава ОИК по предложението на кмета на общината, направено по реда на т. 7, или по предложение на областния управител, направено по реда на т. 9.

11. Когато при консултациите за състава на ОИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава ОИК въз основа на направените предложения на партиите и коалициите по т. 3, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 10 август 2015 г.

12.1. Общинската избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател/и, секретар и  членове.

12.2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в общинската избирателна комисия (ОИК).

12.3. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка общинската избирателна комисия (ОИК).

12.4. Председателят, заместник-председателят/ите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

13. 1. Общият брой на членовете на ОИК, включително председател, заместник-председател/и и секретар, се определя според броя на избирателните секции на територията на общината, както следва:

- с до 150 избирателни секции включително - 11 членове;

- с над 150 избирателни секции  - 13 членове;

- за градове с районно деление (Варна и Пловдив) - 17 членове;

- за Столичната община - 19 членове.

13.2. Общинските избирателни комисии в общините под 150 избирателни секции се назначават в съставите, посочени в т. 13.1., тире първо, в т.ч. председател, заместник-председател и секретар.

Общинските избирателни комисии в общините с над 150 избирателни секции се назначават в съставите, посочени в т. 13.1., тире второ, трето и четвърто, в т.ч. председател, двама заместник-председатели и секретар.

13.3. При назначаването на членовете на ОИК, включително председател, заместник-председател/ите и секретар се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции  в 43-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 10 август 2015 г., като се използва методът на най-големия остатък.

13.4. В случай че общият брой на членовете на ОИК е четно число, парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на общинската избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите с равни остатъци.

13.4. В случай че партията или коалицията, която е с най-голям неоползотворен остатък и следва да посочи член по условията на т. 13.4., формира мнозинство в общинската избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалиции от партии с равни остатъци.

14.1. Съставът на ОИК за общините с до 150 избирателни секции включително, е общо 11 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите по т. 3 е, както следва: за Партия „ГЕРБ" - 3 членове, за Коалиция „БСП лява България" - 2 членове; за Партия „ДПС" - 1 член, за Коалиция „Реформаторски блок" - 1 член, за Коалиция „Патриотичен фронт" - 1 член, за Коалиция „България без цензура" - 1 член, за Партия „Атака" - 1 член, за Коалиция „АБВ" - 1 член. 

14.2. Съставът на ОИК за общините с над 150 избирателни секции е общо 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите по т. 3 е, както следва: за Партия „ГЕРБ" - 4 членове, за Коалиция „БСП лява България" - 2 членове; за Партия „ДПС" - 2 членове, за Коалиция „Реформаторски блок" - 1 член, за Коалиция „Патриотичен фронт" - 1 член, за Коалиция „България без цензура" - 1 член, за Партия „Атака" - 1 член, за Коалиция „АБВ" - 1 член. 

14.3. Съставът на ОИК за общините в градове с районно деление (Варна и Пловдив) е общо 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите по т. 3 е, както следва: за Партия „ГЕРБ" - 6 членове, за Коалиция „БСП лява България" - 3 членове; за Партия „ДПС" - 2 членове, за Коалиция „Реформаторски блок" - 1 член, за Коалиция „Патриотичен фронт" - 1 член, за Коалиция „България без цензура" - 1 член, за Партия „Атака" - 1 член, за Коалиция „АБВ" - 1 член. 

14.4. Съставът на ОИК за Столична община е общо 19 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите по т. 3 е, както следва: за Партия „ГЕРБ" - 7 членове, за Коалиция „БСП лява България" - 3 членове; за Партия „ДПС" - 3 членове, за Коалиция „Реформаторски блок" - 2 членове, за Коалиция „Патриотичен фронт" - 1 член, за Коалиция „България без цензура" - 1 член, за Партия „Атака" - 1 член, за Коалиция „АБВ" - 1  член. 

II. Изисквания към членовете на общинските избирателни комисии

15. 1. За членове на ОИК се назначават лица, които са:

а) български граждани;

б) навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) владеят български език;

е) с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;

ж) с постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към 24 април 2015 г. включително.

15.2. Обстоятелствата по букви „а", „б", „в", „г", „д" и „ж" се установяват с декларация, а по буква „е" - с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

15.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по..." до 25.05.2007 г. - влизането в сила на  Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

15.4. Членовете на ОИК е препоръчително да са юристи.

15.5. Общинските избирателни комисии се назначават за срока на пълномощията на общинския съвет.

III. Статут на членовете на общинските избирателни комисии

16. Членовете на ОИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.

17. При изпълнение на функциите си членовете на ОИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

18.1. Докато заемат длъжността си, не могат да бъдат членове на ОИК:

а) кандидатите, съпрузите на кандидатите или живеещите във фактическо съжителство с кандидатите за общински съветници и за кметове в съответната община;

б) лица на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) органи на изпълнителната власт;

г) министрите или заместник-министрите,

д) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;

е) главните секретари на министерства или областни администрации;

ж) секретарите на общини, райони или кметства;

з) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и  в административните съдилища, прокурорите и следователите;

и) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;

к) военнослужещите във въоръжените сили;

л) служителите в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции" или в Държавна агенция „Национална сигурност";

18.2. Членовете на една и съща ОИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2015 в 22:04 часа

Понеделник, 17 Август 2015 12:00

Актуални адреси на партии и коалиции

АКТУАЛНИ АДРЕСИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 05.10.2014 Г. И ПРЕДСТАВЕНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

1. Партия ГЕРБ
Чрез председателя Бойко Борисов
1414, гр. София,
пл. България №1, НДК, Административна сграда, ет. 17
тел. 02/490 13 13, 02/ 490 09 51
e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

2. Коалиция БСП лява България
Чрез представляващия Михаил Миков
гр. София,
район Възраждане, ул. Позитано № 20, п.к. 382
тел. 02/ 81 07 200, факс 02/ 981 21 85, 0888 415 103
e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

3. Партия ДПС
Чрез председателя Лютви Местан
гр. София,
бул. Ал. Стамболийски № 45А,
тел./факс 02/811 44 44
e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

4. Коалиция Реформаторски блок (РБ)
Чрез представляващите заедно от най-малко пет от следните лица: Божидар Лукарски, Радан Кънев, Меглена Кунева, Корман Исмаилов, Николай Ненчев, Тодор Танев
гр. София,
ул. Г. Бенковски № 7,
тел. 02/843 38 03, 0887 509 562
e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

5. Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМР
Чрез представляващите заедно и поотделно Валери Симеонов и Красимир Каракачанов
гр. София,
бул. Шипченски проход № 63,
завод Електроника, сграда 2, ет. 3,
тел. 0888 519 830, 0882 272 212
e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

6. Коалиция България без цензура (ББЦ)
Чрез представляващите заедно Николай Бареков, Румен Йончев, Драгомир Стефанов, Кънчо Филипов
гр. София,
район Лозенец, бул. Черни връх № 25А, ет. 1
тел. 0878 011 900, 0893 459 267, 0898 523 430
e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

7. Партия Атака
Чрез председателя Волен Сидеров
гр. София,
ул. Врабча № 1, ет. 1
тел. 0882 662 287
e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

8. Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)
Чрез представляващия Георги Първанов
гр. София,
ул. Врабча № 23, ет. 3
тел. 0882 437 658
e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Понеделник, 17 Август 2015 11:56

Решение № 1520-МИ / 12.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1520-МИ
София, 12.08.2015

ОТНОСНО: определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове

На основание чл. 445, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Печатът на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс, с който се подпечатват хартиените ленти за запечатване на помещенията за съхранение на изборните книжа и материали в изборите за общински съветници и за кметове, е с квадратен отпечатък с размери 20/20 мм.

2. На отделни редове отгоре надолу се изписват надписите: „МИ 2015" и седемцифрен номер. Единият от надписите съдържа уникален знак, който е елемент от изработването на печата.

3. Седемцифреният уникален номер съдържа в началото пет знака по ЕКАТТЕ, две позиции от 01, последователни съобразно с броя на печатите.

Кметът на общината организира изработването на печата и снабдява с него комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК в съответната община.

Предаването и приемането се удостоверява с подписване на протокол по образец, съгласно приложението, който съдържа и три отпечатъка на печата.

Протоколът се съставя и подписва в един екземпляр и се съхранява в общинската администрация.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Сряда, 12 Август 2015 08:02

Решение № 1516-МИ / 11.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1516-МИ
София, 11.08.2015

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Четвъртък, 24 Януари 2013 10:05

Заповед № 60, Троян, 23 януари 2013 г.

Заповед за забрана продажбата на алкохол от 22:00 часа на 26.01.2013 /събота/  до 22:00 часа на 27.01.2013г /неделя/.

СЪСТАВ НА СИК В  ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 27.01.2013 година

 

Свалете прикачения файл.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори