Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Анна Белперчинова
Анна Белперчинова

Анна Белперчинова

ЗАПОВЕД № 1388 от 16.10.2023 г.

на Кмета на Община Троян

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 2599-НС от 05.10.2023 г. на ЦИК, Решение № 2606-МИ от 06.10.2023 г. на ЦИК и  Указ № 146 от 31 юли 2023 г., /обн. в ДВ бр. 67 от 04 август 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 

О Б Р А З У В А М :

Обща избирателна секция за цялата територия на община Троян за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. - една /една/ ПСИК в гр. Троян.

и

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

номерация и адрес, както следва:

 

113400062

Троян

Подвижна секционна избирателна комисия

Пл. „Възраждане“ № 1, стая № 36

 

Състава на ПСИК е определен с Решение № 87-МИ от 27.09.2023 година на Общинска избирателна комисия – Троян.

Копие от заповедта да се изпрати на ТЗ ГРАО – Ловеч и Общинска избирателна комисия – Троян.

Настоящата заповед да се обяви на официалния сайт на Община Троян.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Троян.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Вр.И.Д.Кмет на Община Троян

съгласно Решение № 1079 от 21.09.2023 г. на ОбС Троян

Вторник, 17 Октомври 2023 16:04

Методически указания и инструкции

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 

 

 

  • Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК

 

ОИК - Троян определя секция №113400009, находяща се на първи етаж в ОУ "Иван Хаджийски" и секция №113400002, находяща се на първи етаж в сградата на НЧ "Борци за свобода" - кв. Василевски, за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването.

На територията на Община Троян е създадена организация със специализиран автомобил за транспортиране на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването.

Заявки за извозване от тези избиратели могат да бъдат подавани в център за административно обслужване в сградата на Община Троян, както и на телефон 0670 / 6 80 41 и 0670 / 6 80 42 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, а в изборния ден от 7:00 до 19:30 часа.

ЗАПОВЕД № 1217 от 20.09.2023 г.

на Кмета на Община Троян

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 2469-МИ от 19 септември 2023 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.
  2. Агитационните материали да се поставят само на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
  3. Предизборната кампания в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. се открива на 29 септември 2023 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 27 октомври 2023 г. В случаите на втори тур на територията на Община Троян или територията на кметство предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите и датата за провеждане на втория тур от ОИК и приключва в 24.00 часа на деня преди предизборния ден.
  4. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове – 31 юли 2023 г. до началото на предизборната кампания – 29 септември 2023 година) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

НАРЕЖДАМ:

  1. В срок до 7 дни след изборния ден (5 ноември 2023 г.), а когато на територията на общината се провежда втори тур - в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
  2. ОП ”Комунални услуги” след изтичане на срока по т. 1, при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението на заповедта за град Троян, възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, а за населените места на територията на Община Троян – кметове на кметства и кметски наместници.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, Директора на ОП „Комунални услуги“ град Троян, Кметовете на кметства и Кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Общинска избирателна комисия - Троян, РУ „Полиция“ Троян и на лицето, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на общинска администрация - Троян, информационни табла в населените места и да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., на основание чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, Решение № 12-МИ от 11.09.2023 г. и Решение № 18-МИ от 13.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Троян, в следните населени места на територията на Община Троян ще се произвеждат избори за Кмет на кметство, заедно с произвеждането на общи избори за Кмет на община и общински съветници:

с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Белиш, с. Борима, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Горно Трапе, с. Гумощник, с. Дебнево, с. Добродан, с. Дълбок Дол, с. Калейца, с. Ломец, с. Орешак, с. Старо село, с. Терзийско, с. Черни Осъм, с. Чифлик и с. Шипково.

 

Общинска администрация - Троян

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

 

ГД ГРАО

МРРБ

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Също така, през сайта, общинските администрации могат да въвеждат данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци с гражданите на други държави-членки на ЕС (Избирателен списък част II)

 

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС

 

ДО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 18.09.2023 г. /понеделник/ в 15.00 ч. в Салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Троян.

 

С уважение,

Донка Михайлова

Кмет на Община Троян

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

ЗАПОВЕД № 1175 от 08.09.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс и Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

Секция №

Място на гласуване

 Място за обявяване

113400001   

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 259, „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД - Столова

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207 - пред хранителен магазин до Читалище кв. „Василевско“

113400002

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет.1, кв. “Василевско”

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207 - пред хранителен магазин до Читалище кв. „Василевско“

113400003

гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400004

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. “Ген. Карцов” № 138 калкан магазин „Универсалстрой“

113400005

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. „Македония” № 42 – пред хранителен магазин на ЕТ „Здравко Чоканов“

113400006

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 2

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 118 – аптека „Банка Славяни“

113400007

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 1

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400008

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 1

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400009

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400010

гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин

113400011

гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин

113400012

 гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 113 – Център за хора с увреждания

113400013

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 2

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400014

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 2

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400015

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”  №13, НУ" Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42 – сграда на общинска администрация

113400016

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”  №13, НУ" Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42 – сграда на общинска администрация

113400017

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”  №13, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42 – сграда на общинска администрация

113400018

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”  №13, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42 – сграда на общинска администрация

113400019

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”  №13, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42 – сграда на общинска администрация

113400020

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

113400021

гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б, Клуб

гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б – входна врата

113400022

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец", физкултурен салон

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400023

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец", физкултурен салон

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400024

Гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 386 – Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски”

гр. Троян , ул. „Васил Левски” № 386 - Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски”

113400025

гр. Троян,  кв. "Ливадето" № 35, Столова на фирма „Нови лес“

гр. Троян,  кв. "Ливадето"№ 13 – бивш пенсионерски клуб

113400026

гр. Троян, кв. "Попишка" № 85А, Клуб на ловна дружинка

гр. Троян, ул. „Нейчо войвойвода” № 66 – хранителен магазин

113400027

гр. Троян, кв. "Балкан", Клуб

гр. Троян, кв. “Балкан”, Клуб

113400028

гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 - книжарница

113400029

гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400030

гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400031

гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400032

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. “Ген. Карцов” № 138 калкан магазин „Универсалстрой“

113400033

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

113400034

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец", ет. 1

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400035

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец", ет. 1

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400036

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет. 2, кв. „Василевско“

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207 - пред хранителен магазин до Читалище кв. „Василевско“

113400037

с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество

с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество

113400038

с. Белиш, ул. „Стара планина“ № 152, Клуб на ловна дружина с. Белиш

с. Белиш, ул. „Стара планина” № 147 – Информационно табло пред кметско наместничество

113400039

с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера

113400040

с. Балканец, Ул. „Христо Петков” № 111 – Клуб на пенсионера

с. Балканец, ул. "Христо Петков" № 111 – Клуб на пенсионера

113400041

с. Терзийско, Ул. „Девети септември” № 102 – Читалище „Зора 1922 г.“

с. Терзийско, ул. „Девети Септември” № 44 – входна врата кметско наместничество

113400042

с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев“ № 3 – клуб на пенсионера

с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев” № 3 – Информационно табло пред кметско наместничество с. Горно Трапе

113400043

с.. Калейца, Ул. „Селски дол” № 1 – Читалище „Искра 1898 г.“

с. Калейца, ул. „Христо Ботев” № 109 – бивша сграда РПК

113400044

с. Бели Осъм, Ул. „Стоян Българенчето” № 206 – Читалище „Изгрев 1926 г.“

с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 271 – хранителен магазин на Кооперация „БУК“

113400045

с. Бели Осъм, ул. „Балкан“ № 8, Конферетна зала хотел Острова

с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 89 – магазин на ЕТ „Пенка Чолакова“

113400046

с. Добродан, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Добродан, ул. „Девети септември“ № 8 - входна врата  кметско наместничество

113400047

с. Дълбок дол, ул. „Стойко Цочев“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Дълбок дол, ул. „Стойко Цочев“ № 1, Клуб на пенсионера

113400048

с. Шипково, Ул. „Георги Димитров” № 108 – Читалище „Светлина 1902 г.“

с. Шипково, ул. „Георги Димитров” № 108 – входна врата на Читалище „Светлина 1902 г.“

113400049

с. Ломец, Пл. „Илия Маринов“ № 1 – Читалище „Събуждане 1897 г.“

с. Ломец, пл. „Илия Маринов” № 1 – входна врата на кметско наместничество

113400050

с. Орешак, ул. „Стара планина“ № 136, Клуб на пенсионера

с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – информационно табло пред Читалище „Развитие“

113400051

с. Орешак, ул. „Иван Полендаков“ № 4, ДГ „Незабравка”

с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – информационно табло пред Читалище „Развитие“

113400052

с. Черни Осъм, Ул. „Стара планина” № 83 – Читалище „Знание 1906 г.“

с. Черни Осъм, ул. „Стара планина” № 83 – входна врата Кметство

113400053

с. Борима, ул. „Девети септември“ № 58, Клуб на пенсионера

с. Борима, ул. „Девети септември“ № 56 - входна врата  Кметство

113400054

с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, сграда бивше кметско наместничество

с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, сграда бивше кметско наместничество

113400055

с. Дебнево, Ул. „Осми март” № 1 – Читалище „Просвета 1905 г.“

с. Дебнево, ул. „Девети септември № 13 - входна врата  Кметство

113400056

с. Старо село, Ул. „Централна” № 60 – Читалище „Христо Ботев 1928 г.“

с. Старо село, ул. „Централна” № 60 – входна врата кметско наместничество

113400057

с. Голяма Желязна, Пл. „Девети септември” – Читалище „Развитие 1899 г.“

с. Голяма Желязна, пл. „Девети септември” № 1 – сградата на Кметството

113400058

с. Гумощник, Ул. „Цанко Бляховски” № 21 – Читалище „Отец Паисий 1927 г.“

с. Гумощник, ул. „Чакърска“ № 1 - входна врата  Кметско наместничество

113400059

с. Врабево, Ул. „Георги Димитров” № 46 – Читалище „Христо Ботев 1911 г.“ – клуб на пенсионера

с. Врабево, ул. „Георги Димитров“ № 44 - входна врата  Кметство

           

Настоящата Заповед да се изпрати на Общинска избирателна комисия - Троян.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори